Üyelik Sözleşmesi


www.noabed.com internet sitesine üye olmak için, Hesabım bölümünden, Üye Ol bölümümüze girerek ilgili alanları doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız çok önemlidir. Üye olmanız hiçbir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez.
Alışveriş yapmadan önce, tüm sözleşme ve formları dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.


1) Taraflar
İş bu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi Anbar Serbest bölge Mah. 14. Cad. No:18 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan (“Brn yatak baza A.Ş.”) ile www.noabed.com. (“Site”) sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") nin, Brn yatak baza A.Ş.’nin Site’sinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

Brn yatak baza A.Ş. ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’ nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

2) Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Brn yatak baza A.Ş.’nin sahip olduğu internet sitesi www.noabed.com ‘nin kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Site’de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen kişisel ve genel bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye, Brn yatak baza A.Ş’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye’nin, www.noabed.com internet Site’sine erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi Üye tarafından oluşturulmakta olup, sözkonusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. Üye, www.noabed.com internet Site’si üzerinde gerçekleştirdiği işlem ve yazışmalarda, İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.noabed.com internet Site’sini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca; Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.noabed.com internet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üye’lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Brn yatak baza A.Ş ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Brn yatak baza A.Ş’nin, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Brn yatak baza A.Ş, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.noabed.com internet Site’sinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Brn yatak baza A.Ş’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
3.8. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Brn yatak baza A.Ş’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Brn yatak baza A.Ş’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
3.9. Üye, Brn yatak baza A.Ş’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
3.10. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Brn yatak baza A.Ş bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Brn yatak baza A.Ş’nin Üye’ye karşı Üye’lik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.11. Brn yatak baza A.Ş’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Brn yatak baza A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.12. www.noabed.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Brn yatak baza A.Ş mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
3.13. Brn yatak baza A.Ş tarafından www.noabed.com internet Site’sinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.14. Brn yatak baza A.Ş kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Site’nin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunurken Üye’lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Brn yatak baza A.Ş, Üye’nin www.noabed.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.15. www.noabed.com internet Site’sine Üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Brn yatak baza A.Ş’nin tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Site’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece, üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Brn yatak baza A.Ş’nin sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
3.16. Brn yatak baza A.Ş; Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Brn yatak baza A.Ş’nin tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Brn yatak baza A.Ş ve Site’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.17. Brn yatak baza A.Ş’nin, www.noabed.com internet Site’sinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Üye www.noabed.com internet Site’ sine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.18. Brn yatak baza A.Ş’nin, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’sinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.19. Brn yatak baza A.Ş’nin, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye’ler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.20. Brn yatak baza A.Ş’nin, İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.21. Brn yatak baza A.Ş’nin, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
3.22. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
3.23. Brn yatak baza A.Ş’nin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4) Fikri Mülkiyet Hakları
Brn yatak baza A.Ş ve Site’nin logosu, mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Brn yatak baza A.Ş tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Brn yatak baza A.Ş mülkiyetindedir. Üye, Brn yatak baza A.Ş’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Brn yatak baza A.Ş’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Brn yatak baza A.Ş mobil uygulamasının veya Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Brn yatak baza A.Ş’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Brn yatak baza A.Ş’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Brn yatak baza A.Ş’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5) Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Brn yatak baza A.Ş’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Brn yatak baza A.Ş’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Boston İthalat ve İhracat ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

6) Yürürlük
Üye’nin, üyelik kaydı yapması, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Brn yatak baza A.Ş, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Site’de yer alan Gizlilik – Güvenlik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7) Sözleşmenin Feshi
İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin dilediğinde üyeliğini sonlandırması veya Brn yatak baza A.Ş tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Brn yatak baza A.Ş, Üye’nin Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal edebilir, Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

8) İhtilaflerin Halli
İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Kayseri Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.


8 (sekiz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.